umowa EULA OPROGRAMOWANIE SUBSKRYPCYJNE

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

(OPROGRAMOWANIE SUBSKRYPCYJNE)

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego („EULA”) jest umową prawną pomiędzy Użytkownikiem (osobą fizyczną lub firmą) („Licencjobiorcą”) a firmą Zebra Technologies Corporation („Zebra”) w odniesieniu do Oprogramowania należącego do firmy Zebra i jej spółek zależnych oraz jej dostawców i licencjodawców zewnętrznych, do którego jest dołączana niniejsza umowa EULA.  Na potrzeby niniejszej umowy EULA „Oprogramowanie” oznacza instrukcje w formie możliwej do odczytania przez komputer, wykorzystywane przez procesor do wykonywania określonych operacji.  KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA, JEŚLI NIE AKCEPTUJE NINIEJSZYCH WARUNKÓW.

1.     PRZYZNANIE LICENCJI. Zebra przyznaje Licencjobiorcy następujące prawa, pod warunkiem, że Licencjobiorca spełnia wszystkie warunki niniejszej umowy EULA: W odniesieniu do oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem firmy Zebra niniejszym firma Zebra udziela Licencjobiorcy ograniczonej, osobistej, niewyłącznej licencji na okres trwania subskrypcji (zgodnie z definicją poniżej) niniejszej umowy EULA na korzystanie z oprogramowania wyłącznie do użytku wewnętrznego w celu zapewnienia obsługi powiązanego sprzętu firmy Zebra, bez możliwości korzystania do jakiegokolwiek innego celu. Licencjobiorca nie ma prawa używać Oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem firmy Zebra do obsługi sprzętu innych firm. W zakresie, w jakim oprogramowanie niezwiązane z konkretnym urządzeniem jest dostarczane Licencjobiorcy w taki sposób, by zostało przez niego zainstalowane, Licencjobiorca może zainstalować jedną kopię oprogramowania na jednym dysku twardym lub innym urządzeniu pamięci masowej dla jednej drukarki, komputera, stacji roboczej, terminala, kontrolera, punktu dostępu lub innego cyfrowego urządzenia elektronicznego, zależnie od przypadku („urządzenie elektroniczne”); ponadto Licencjobiorca może uzyskać dostęp do oprogramowania zainstalowanego na tym urządzeniu elektronicznym oraz używać go, o ile uruchomiona jest tylko jedna kopia tego oprogramowania. Licencjobiorca ma prawo do instalowania, używania, wyświetlania i uruchamiania Oprogramowania oraz uzyskiwania do niego dostępu tylko w takiej liczbie kopii, do której licencjobiorca jest uprawniony podczas trwania okresu subskrypcji lub innej umowy zawartej z firmą Zebra. Licencjobiorca jest uprawniony w okresie trwania subskrypcji do otrzymywania od firmy Zebra aktualizacji (jeśli są dostępne) oraz operacyjnej pomocy technicznej, która nie obejmuje pomocy w zakresie implementacji, integracji i wdrożenia.   Niektóre przypadki Oprogramowania mogą podlegać licencjom typu open source. Postanowienia licencji typu open source mogą zastępować niektóre warunki niniejszej umowy EULA. Firma Zebra udostępnia odpowiednie licencje typu open source w pliku referencyjnym z informacjami prawnymi, dostępnym na urządzeniu i/lub w przewodnikach referencyjnych systemu lub w przewodnikach referencyjnych dotyczących interfejsu wiersza polecenia (CLI) związanych z niektórymi programami lub produktami firmy Zebra.

1.1     Autoryzowani użytkownicy. Licencje udzielone w niniejsze umowie podlegają zastrzeżeniu, że maksymalna liczba autoryzowanych użytkowników, którzy uzyskują dostęp do oprogramowania i samodzielnie lub równocześnie z niego korzystają, jest równa liczbie licencji, do korzystania z której Licencjobiorca jest uprawniony przez firmę Zebra lub jej partnera. Licencjobiorca może zakupić dodatkowe licencje w dowolnym momencie po dokonaniu odpowiedniej płatności na rzecz firmy Zebra lub jej partnera.

1.2     Przeniesienie oprogramowania. Licencjobiorca może przenieść niniejszą umowę EULA oraz prawa do oprogramowania lub aktualizacji przyznane na mocy niniejszej umowy na osobę trzecią w związku ze wsparciem lub sprzedażą urządzenia, do którego oprogramowanie było dołączone przez okres trwania subskrypcji. W takim przypadku przeniesienie musi obejmować całość oprogramowania (wraz ze wszystkimi częściami składowymi, nośnikami oraz materiałami drukowanymi i aktualizacjami, a także niniejszą umową EULA), a Licencjobiorca nie może zachować żadnych kopii oprogramowania. Przeniesienie nie może być dokonane w formie pośredniej, np. przesyłką. Przed przeniesieniem użytkownik końcowy otrzymujący oprogramowanie musi wyrazić zgodę na wszystkie warunki umowy EULA. Jeśli Licencjobiorca kupuje produkty firmy Zebra i licencjonuje oprogramowanie do wykorzystania przez użytkownika końcowego rządu USA, wówczas licencjobiorca może przenieść taką licencję na oprogramowanie, lecz tylko wtedy, gdy: (i) licencjobiorca przekaże wszystkie kopie takiego oprogramowania użytkownikowi końcowemu rządu USA lub tymczasowemu przejmującemu, oraz (ii) licencjobiorca najpierw uzyskał od przejmującego (jeśli dotyczy) i ostatecznego użytkownika końcowego wykonalną umowę licencyjną użytkownika końcowego zawierająca ograniczenia zasadniczo identyczne z tymi zawartymi w niniejszej umowie EULA. Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej licencjobiorca i każdy przejmujący upoważniony na mocy niniejszego postanowienia nie może w inny sposób wykorzystywać, przenosić ani udostępniać oprogramowania firmy Zebra jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani też zezwalać na to jakikolwiek osobom.

1.3     Warunki i odnowienie subskrypcji. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie formularza zamówienia na zasadzie subskrypcji („subskrypcja”). Okres subskrypcji wynosi dwanaście (12) miesięcy, począwszy od daty rozpoczęcia określonej w odpowiednim formularzu zamówienia (chyba że w formularzu zamówienia wskazano inaczej) („okres trwania subskrypcji”). Jeśli w odpowiednim formularzu zamówienia nie określono daty rozpoczęcia subskrypcji, datą rozpoczęcia będzie data dostarczenia przez firmę Zebra oprogramowania lub klucza licencyjnego do oprogramowania. Jeśli nie nastąpi wcześniejsze wypowiedzenie zgodnie z punktem 10, każdy okres trwania subskrypcji zostanie automatycznie przedłużony po wygaśnięciu początkowego okresu trwania subskrypcji o kolejne okres jednego (1) roku, chyba że którakolwiek ze stron zawiadomi drugą stroną na piśmie o anulowaniu z wyprzedzeniem co najmniej trzydziestu (30) dni od zakończenia bieżącego okresu. O ile nie określono inaczej w formularzu zamówienia, stawki za wszelkie przedłużenia subskrypcji będą zgodne z aktualnie obowiązującymi stawkami za subskrypcję oprogramowania firmy Zebra.

2.     ZASTRZEŻENIE PRAW I WŁASNOŚCI. Firma Zebra oraz jej dostawcy i licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Licencjobiorcy w niniejszej umowie EULA. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz innymi prawami i regulacjami dotyczącymi własności intelektualnej. Firma Zebra lub jej dostawcy bądź licencjodawcy posiadają prawa do tytułu, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Licencjobiorca rozumie i akceptuje, że firma Zebra może licencjonować Oprogramowanie lub część Oprogramowania od jednego lub większej liczby licencjodawców zewnętrznych, przy czym każdy taki licencjodawca zewnętrzny będzie zamierzonym beneficjentem zewnętrznym niniejszej umowy EULA oraz każdy taki licencjodawca zewnętrzny oraz jego następcy i cesjonariusze mogą egzekwować wszelkie warunki niniejszej umowy EULA, a żadne postanowienia niniejszej umowy nie ograniczają praw takiego licencjodawcy wynikających z prawa ustawowego lub prawa słuszności (w tym do zabezpieczenia roszczeń), korzyści lub środków zaradczych jakiegokolwiek rodzaju na mocy niniejszej umowy EULA lub z jej powodu.

3.     OGRANICZENIA PRAW UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Licencjobiorca nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować ani w żaden inny sposób eksplorować kodu źródłowego bądź algorytmów oprogramowania ani modyfikować lub wyłączać jakiekolwiek funkcje oprogramowania czy też tworzyć prace pochodne bazujące na oprogramowaniu. Licencjobiorca nie może wynajmować, dzierżawić, wypożyczać, udzielać sublicencji ani świadczyć komercyjnych usług hostingowych z użyciem oprogramowania.

4.     DANE MASZYNOWE. „Dane maszynowe” oznaczają dane dotyczące użycia, zgromadzone przez oprogramowanie lub urządzenia sprzedawane (lub licencjonowane) na mocy niniejszej umowy EULA, takie jak zarządzanie bateriami (czas rozładowania, prąd w trybie czuwania, średni prąd), czas pracy urządzenia, obciążenie procesora, czas wykorzystania aplikacji, wolna pamięć RAM, liczba uruchomionych procesów, informacje o sieci (nazwa, identyfikator), identyfikator urządzenia, wersja oprogramowania układowego, typ i wersja urządzenia, głośność dźwięku, stan diod LED, głośność sygnału dźwiękowego, poziom podświetlenia, oświetlenie klawiszy, wartość drogomierza, ponowne uruchamianie, przyczyna ponownego uruchomienia, całkowita pamięć i dostępność pamięci, liczba cykli zasilania oraz czas pracy urządzenia. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszej umowy EULA, wszystkie tytuły własności i prawa własności do Danych maszynowych należą do firmy Zebra. W przypadku i w zakresie, w jakim uznaje się, że Licencjobiorca posiada jakiekolwiek prawa własności do Danych maszynowych, Licencjobiorca niniejszym przyznaje firmie Zebra ograniczone, nieodwołalne, niewyłączne prawo i licencję na korzystanie z Danych maszynowych.

5.     GROMADZENIE ZAGREGOWANYCH DANYCH. Licencjobiorca potwierdza i akceptuje, że firma Zebra może w stopniu dozwolonym przez prawo (a) gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać zagregowane dane przechowywane przez Oprogramowanie lub związane z nim, w tym między innymi dane generowane przez Oprogramowanie lub dowolne urządzenie zawierające Oprogramowanie, a także tworzyć anonimowe i/lub zagregowane rekordy danych, które nie umożliwiają firmie Zebra określenia tożsamości osób („zagregowane dane”), (b) wykorzystywać takie zagregowane dane w celu ulepszania Oprogramowania, rozwoju nowego Oprogramowania lub usług, analizowania trendów branżowych, tworzenia i publikowania opracowań, raportów lub baz danych podsumowujących powyższe informacje, a także do jakichkolwiek uzasadnionych celów ogólnych związanych z działalnością firmy Zebra, a także (c) wykorzystywać zagregowane dane do badania jakichkolwiek faktycznych lub potencjalnych nielegalnych działań, rozwiązywania problemów z tym związanych i/lub zapobiegania ich występowaniu.

6.     INFORMACJE O LOKALIZACJI. Oprogramowanie może umożliwiać Licencjobiorcy zbieranie danych opartych na lokalizacji z jednego lub wielu urządzeń klienckich, co z kolei umożliwia śledzenie faktycznej lokalizacji tych urządzeń klienckich. Firma Zebra wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie danych dotyczących lokalizacji przez Licencjobiorcę. Licencjobiorca zgadza się pokryć wszelkie uzasadnione koszty i wydatki firmy Zebra wynikające z roszczeń stron trzecich lub związane z nimi, dotyczące wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania danych lokalizacyjnych.

7.     PRYWATNOŚĆ. Polityka prywatności firmy Zebra (dostępna pod adresem: https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/privacy-statement.html), z późniejszymi zmianami, zostaje niniejszym włączona do niniejszej umowy EULA przez odniesienie. W przypadku przekazywania danych osobowych firmie Zebra w związku z korzystaniem przez użytkownika końcowego ze sprzętu lub oprogramowania firmy Zebra sposoby gromadzenia i wykorzystywania tych danych są regulowane przez Politykę prywatności firmy Zebra zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Firma Zebra zapewnia zgodność z rozporządzeniem RODO, a Załącznik dotyczący RODO firmy Zebra (dostępny pod adresem: https://www.zebra.com/us/en/about-zebra/company-information/legal/gdpr.html) uzupełnia Politykę prywatności firmy Zebra w zakresie przekazywanych danych osobowych do firmy Zebra oraz postanowień rozporządzenia RODO dotyczących użytkownika końcowego.

8.     WYDAWANIE OPROGRAMOWANIA. W trakcie okresu subskrypcji firma Zebra lub jej partnerzy mogą udostępniać Licencjobiorcy wersje oprogramowania w miarę ich dostępności po dacie otrzymania oryginalnej kopii oprogramowania. Niniejsza umowa EULA ma zastosowanie do wszystkich elementów składowych wersji, które mogą zostać udostępnione Licencjobiorcy po dacie otrzymania oryginalnej kopii oprogramowania, chyba że firma Zebra dołączy inne warunki licencji do tego wydania. Aby otrzymywać oprogramowanie dostarczane w ramach wydania, należy najpierw uzyskać licencję na oprogramowanie, która jest uznawana przez firmę Zebra jako uprawniająca do otrzymania tego wydania. Firma Zebra zaleca licencjobiorcy sprawdzanie co pewien czas pozostałego okresu trwania subskrypcji, aby zapewnić, że jest uprawniony do otrzymywania wszelkich dostępnych nowych wersji Oprogramowania. Niektóre funkcje oprogramowania mogą wymagać dostępu do Internetu oraz mogą podlegać ograniczeniom nałożonym przez sieć lub dostawcę Internetu.

9.     OGRANICZENIA EKSPORTU. Licencjobiorca potwierdza, że Oprogramowanie podlega ograniczeniom eksportu różnych krajów. Licencjobiorca zgadza się zachować zgodność ze wszystkimi przepisami międzynarodowymi i krajowymi, które mają zastosowanie do Oprogramowania, w tym wszystkimi stosownymi przepisami i regulacjami ograniczającymi eksport.

10.  CESJA Licencjobiorca nie może dokonać cesji niniejszej umowy EULA ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (z mocy prawa lub innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Zebra. Firma Zebra może dokonać cesji niniejszej umowy EULA oraz praw i obowiązków z niej wynikających bez zgody Licencjobiorcy. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza umowa EULA jest wiążąca dla dobra stron i ich odpowiednich przedstawicieli prawnych, następców i dozwolonych cesjonariuszy.

11.  ROZWIĄZANIE UMOWY. Niniejsza umowa EULA obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Prawa Licencjobiorcy wynikające z niniejszej umowy EULA wygasną automatycznie, bez powiadomienia ze strony firmy Zebra, jeśli Licencjobiorca nie zastosuje się do któregokolwiek z warunków niniejszej umowy EULA. Firma Zebra może rozwiązać niniejszą umowę EULA, oferując Licencjobiorcy umowę zastępczą na Oprogramowanie lub każdą nową wersję Oprogramowania oraz uzależniając dalsze korzystanie z Oprogramowania lub takiej nowej wersji od akceptacji przez Licencjobiorcę takiej umowy zastępczej. Po rozwiązaniu niniejszej umowy EULA Licencjobiorca musi zaprzestać korzystania z Oprogramowania i zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania – pełne lub częściowe.

12.     WYŁĄCZENIE GWARANCJI. O ILE NIE ZOSTAŁO TO ODDZIELNIE OKREŚLONE W PISEMNEJ, WYRAŹNEJ, OGRANICZONEJ GWARANCJI, CAŁE OPROGRAMOWANIE DOSTARCZONE PRZEZ FIRMĘ ZEBRA JEST DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI ZE STRONY FIRMY ZEBRA, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM FIRMA ZEBRA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB STARANNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIEZAWODNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, BRAKU WIRUSÓW, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH LUB INNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z NARUSZANIEM PRAW. FIRMA ZEBRA NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. W ZAKRESIE, W JAKIM OPROGRAMOWANIE OBJĘTE NINIEJSZĄ UMOWĄ EULA ZAWIERA BIBLIOTEKI EMULACJI, TAKIE BIBLIOTEKI EMULACJI NIE DZIAŁAJĄ W 100% POPRAWNIE LUB NIE POKRYWAJĄ 100% EMULOWANEJ FUNKCJONALNOŚCI, SĄ OFEROWANE NA ZASADZIE TAK JAK JEST I ZE WSZYSTKIMI WADAMI; WSZYSTKIE ZASTRZEŻENIA I OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM AKAPICIE ORAZ W NINIEJSZEJ UMOWIE EULA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO TAKICH BIBLIOTEK EMULACYJNYCH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ GWARANCJI DOROZUMIANEJ, POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU LICENCJOBIORCY. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, PRZEKAZANE USTNIE LUB PISEMNIE, UZYSKANE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ OD FIRMY ZEBRA LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE BĘDĄ UWAŻANE ZA ZMIENIAJĄCE NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEZ FIRMĘ ZEBRA W ZWIĄZKU Z GWARANCJĄ DOTYCZĄCĄ OPROGRAMOWANIA LUB TWORZĄCE JAKIEKOLWIEK GWARANCJE ZE STRONY FIRMY ZEBRA.

13.     APLIKACJE FIRM TRZECICH. Do tego Oprogramowania mogą być dołączane lub mogą być z nim pobierane niektóre aplikacje firm trzecich. Firma Zebra nie składa żadnych oświadczeń dotyczących tych aplikacji. Ponieważ firma Zebra nie ma żadnej kontroli nad takimi aplikacjami, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Zebra nie odpowiada za takie aplikacje. Licencjobiorca wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzysta z aplikacji firm trzecich na własne ryzyko i że całe ryzyko związane z niezadowalającą jakością, wydajnością, dokładnością i wysiłkiem spoczywa na Licencjobiorcy.Licencjobiorca akceptuje, że firma Zebra nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty, w tym między innymi jakiekolwiek szkody lub straty danych spowodowane lub rzekomo spowodowane przez korzystanie bądź poleganie na takich treściach, produktach lub usługach dostępnych w takiej aplikacji czy też za jej pośrednictwem lub w związku z tym. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z aplikacji firm trzecich podlega Warunkom użytkowania, Umowie licencyjnej, Polityce Prywatności lub innym tego typu porozumieniom oraz że wszelkie informacje lub dane osobowe, które Licencjobiorca świadomie lub nieświadomie przekazuje takiemu zewnętrznemu dostawcy aplikacji, będą podlegać polityce prywatności dostawcy aplikacji firmy trzeciej, jeżeli taka polityka istnieje. FIRMA ZEBRA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UJAWNIENIE INFORMACJI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRAKTYK STOSOWANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW APLIKACJI FIRM TRZECICH. FIRMA ZEBRA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z PRZECHWYTYWANIEM DANYCH OSOBOWYCH LICENCJOBIORCY PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK DOSTAWCĘ APLIKACJI FIRMY TRZECIEJ LUB WYKORZYSTANIEM TAKICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TAKIEGO DOSTAWCĘ APLIKACJI FIRMY TRZECIEJ.

14.     OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. FIRMA ZEBRA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ APLIKACJI FIRMY TRZECIEJ, ZWIĄZANE Z ICH ZAWARTOŚCIĄ LUB FUNKCJONALNOŚCIĄ, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE ZA SZKODY SPOWODOWANE LUB ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI, POMINIĘCIAMI, PRZERWAMI, WADAMI, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI, BRAKIEM POŁĄCZENIA, OPŁATAMI SIECIOWYMI, ZAKUPAMI W APLIKACJI ORAZ WSZELKIMI INNYMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, SPECJALNYMI, INCYDENTALNYMI, PRZYKŁADOWYMI LUB WTÓRNYMI SZKODAMI, NAWET JEŚLI FIRMA ZEBRA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ SZKÓD INCYDENTALNYCH LUB WTÓRNYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ ZATEM NIE DOTYCZYĆ DANEGO LICENCJOBIORCY. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZEBRA WOBEC LICENCJOBIORCY ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY, PODSTAWY POWÓDZTWA, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI FIRM TRZECICH BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE PRZEKROCZY GODZIWEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE LUB KWOTY, JAKĄ NABYWCA ZAPŁACIŁ ZA LICENCJĘ NA OPROGRAMOWANIE. POWYŻSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI (W TYM SEKCJE 11, 12, 13, 14 ORAZ 18) MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU.

15.     ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy EULA firma Zebra może nie otrzymać należytego zadośćuczynienia w formie pieniężnej. Dlatego firma Zebra jest uprawniona do uzyskania zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego przeciwko takiemu naruszeniu od dowolnego właściwego sądu, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, bez wymogu złożenia zabezpieczenia. Prawa firmy Zebra do uzyskiwania zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego nie ograniczają praw firmy do poszukiwania innych form zadośćuczynienia.

16.     MODYFIKACJA. Żadna modyfikacja niniejszej umowy EULA nie jest wiążąca, chyba że jest ona sporządzona pisemnie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela strony, wobec której będzie zastosowana zmiana. Dalsze korzystanie z oprogramowania po modyfikacji zaktualizowanej umowy EULA oznacza akceptację zaktualizowanych warunków jako wiążących.

17.      OGRANICZONE PRAWA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH RZĄDU USA. Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie użytkowników końcowych rządu USA. Oprogramowanie jest „przedmiotem komercyjnym” w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym w 48 C.F.R., cz. 2.101, składającym się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” oraz „dokumentacji oprogramowania komputerowego” w rozumieniu tych pojęć zdefiniowanym w 48 C.F.R., cz. 252.227-7014(a)(1) oraz 48 C.F.R., cz. 252.227-7014(a)(5) i używanym w 48 C.F.R., cz. 12.212 i 48 C.F.R., cz. 227.7202, gdzie ma to zastosowanie. Zgodnie z 48 C.F.R., cz. 12.212, 48 C.F.R., cz. 252.227-7015, 48 C.F.R., cz. 227.7202-1 do 227.7202-4, 48 C.F.R., cz. 52.227-19, a także innymi stosownymi sekcjami przepisów Code of Federal Regulations, gdzie ma to zastosowanie, Oprogramowanie jest dostarczane i licencjonowane użytkownikom końcowym rządu USA (a) tylko jako przedmiot komercyjny, (b) z tylko tymi prawami, które są przyznawane wszystkim pozostałym użytkownikom końcowym zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie.

18.     PRAWO WŁAŚCIWE. Niniejsza umowa EULA podlega przepisom prawa stanu Illinois, bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych. Zastosowanie wobec niniejszej umowy EULA Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach związanych z międzynarodową sprzedażą towarów jest niniejszym wyraźnie wyłączone.