EULA (oprogramowanie podlegające ograniczeniom)

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

(OPROGRAMOWANIE PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM)

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania (zwana dalej „Umową”) zawiera ważne informacje dotyczące relacji między użytkownikiem a firmą Zebra. Prosimy dokładnie zapoznać się z jej treścią.

1          Wprowadzenie

1.1     Niniejsza Umowa jest umową prawną zawartą pomiędzy osobą lub podmiotem akceptującym niniejsze warunki („Użytkownikiem”) a firmą Zebra Technologies Corporation („Zebra”), która reguluje korzystanie z oprogramowania, oprogramowania układowego, interfejsów programowania aplikacji, interfejsów użytkownika oraz wszelkich innych rodzajów instrukcji bądź kodu, które są możliwe do odczytania przez komputer, dostarczanych przez firmę Zebra, do których niniejsza Umowa jest dołączona lub które zawierają odniesienia do niej, wraz z odpowiednią dokumentacją (dalej „Oprogramowanie”).

1.2     Zamawiając, subskrybując, instalując, uruchamiając lub w inny sposób korzystając z Oprogramowania, Użytkownik (i) potwierdza, że przeczytał niniejszą Umowę i zrozumiał jej treść, (ii) zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy, (iii) potwierdza, że jest uprawniony do zawierania umów oraz (iv) jeśli akceptuje niniejszą Umowę w imieniu podmiotu, takiego jak organizacja lub firma, potwierdza, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu tego podmiotu w odniesieniu do postanowień niniejszej Umowy.

2          Okres Obowiązywania niniejszej Umowy

2.1     Niniejsza Umowa wchodzi w życie we wcześniejszym z następujących terminów: (i) w dniu zaakceptowania Umowy przez Użytkownika, na przykład poprzez kliknięcie przycisku lub (ii) w najwcześniejszym dniu, w którym Użytkownik zainstaluje, uruchomi lub w inny sposób użyje Oprogramowania oraz wygasa w momencie rozwiązania Umowy zgodnie z niniejszą sekcją („Okres Obowiązywania”).

2.2     Niniejsza Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu bez uprzedniego powiadomienia ze strony firmy Zebra w przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy.

2.3     Jeśli Użytkownik jest w posiadaniu Oprogramowania na podstawie subskrypcji lub umowy handlowej innego rodzaju, wówczas niniejsza Umowa wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem tej subskrypcji bądź umowy handlowej innego rodzaju.

2.4     Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik natychmiast zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i usunie (i) Oprogramowanie, (ii) wszelkie inne aplikacje dostarczone przez firmę Zebra na potrzeby interakcji z Oprogramowaniem oraz (iii) wszelkie Treści firmy Zebra (zgodnie z definicją poniżej) uzyskane w wyniku korzystania z Oprogramowania.

2.5     Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i usunięcie go z urządzeń Użytkownika.

2.6     Punkty 4, 6, 8 oraz 11–14 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

3          Licencja i prawo własności

3.1     Z zastrzeżeniem przestrzegania postanowień niniejszej Umowy firma Zebra udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej i niepodlegającej udzielaniu podlicencji na użytkowanie Oprogramowania w Okresie Obowiązywania wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych Użytkownika, a w przypadku Oprogramowania dostarczanego ze sprzętem firmy Zebra – wyłącznie w celu obsługi sprzętu firmy Zebra.

3.2     Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Firma Zebra zastrzega sobie wszelkie prawa, tytułu oraz udziały, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w niniejszej Umowie. Firma Zebra lub jej licencjodawcy bądź dostawcy posiadają prawa do tytułu, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem i określonymi Treściami powiązanymi z nim.

4          Ograniczenia

4.1     Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie rozpowszechniać, nie prezentować ani nie wykonywać publicznie oraz nie tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania, a także nie zezwoli na to innym osobom.

4.2     Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać dezasemblacji, dekompilacji, inżynierii odwrotnej lub próby odkrycia bądź wyprowadzenia kodu źródłowego oprogramowania, a także nie zezwoli na to innym osobom, z wyjątkiem zakresu, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo, bez względu na niniejsze ograniczenie.

4.3     Użytkownik zobowiązuje się nie wynajmować, nie sprzedawać, nie dzierżawić, nie użyczać, nie udzielać podlicencji ani nie świadczyć komercyjnych usług hostingowych z użyciem Oprogramowania, a także nie zezwoli na to innym osobom.

4.4     Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie omijać ani nie dezaktywować sprzętowych mechanizmów ochronnych stosowanych przez firmę Zebra w celu zabezpieczenia Oprogramowania oraz nie pogarszać i uniemożliwiać ich działania, a także nie zezwoli na to innym osobom.

4.5     Prawa przyznane Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy są związane z Użytkownikiem i nie mogą być wykorzystywane lub stosowane w inny sposób wobec kogokolwiek innego niż Użytkownik. Użytkownik nie może przekazywać Oprogramowania osobom trzecim, a także nie zezwoli na to osobom trzecim, chyba że będzie to związane ze sprzedażą urządzenia, na którym Oprogramowanie jest zainstalowane, przez firmę Zebra lub zgodnie z jej zezwoleniem.

4.6     Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy ani żadnych praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy (z mocy prawa lub innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Zebra. Firma Zebra może dokonać cesji niniejszej Umowy oraz praw i obowiązków z niej wynikających bez zgody Użytkownika. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa jest wiążąca dla dobra stron i ich odpowiednich przedstawicieli prawnych, następców i dozwolonych cesjonariuszy.

5          Zasady firmy Zebra w zakresie ochrony prywatności

5.1     Polityka prywatności firmy Zebra (dostępna pod adresem: https://www.zebra.com/privacy), z późniejszymi zmianami, zostaje niniejszym włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie. W przypadku przekazywania danych osobowych firmie Zebra w związku z korzystaniem przez użytkownika z oprogramowania firmy Zebra sposoby gromadzenia i wykorzystywania tych danych są regulowane przez Politykę prywatności firmy Zebra zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2     Firma Zebra jest zobowiązana do przestrzegania postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), natomiast Aneks RODO firmy Zebra (dostępny na stronie: https://www.zebra.com/GDPR) stanowi uzupełnienie polityki prywatności firmy Zebra.

6          Uprawnienia

6.1     „Treści” oznaczają dane obrazów, zdjęcia, grafikę, tekst, szablony, formaty, formularze, certyfikaty cyfrowe lub inne rodzaje pakietów identyfikujących użytkownika, wtyczki, widżety, dane audio, wideo oraz audio-wideo.

6.2     „Dane wejściowe” oznaczają dane przekazane firmie Zebra przez Użytkownika lub inną osobę korzystającą z Oprogramowania w celu wykorzystania ich przez Oprogramowanie do zapewnienia funkcji lub funkcjonalności. Dane wejściowe obejmują Treści, wartości pomiarowe, odczyty, dane wyjściowe z czujników, wyniki obliczeń oraz instrukcje.

6.3     Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli Oprogramowanie wymaga dostępu do sprzętu, oprogramowania lub treści innych firm celu wykonania lub udostępnienia funkcji, a Użytkownik odmówi takiego dostępu, wówczas odpowiednie funkcje lub właściwości będą niedostępne lub nie będzie działać prawidłowo.

6.4     Niektóre funkcje Oprogramowania mogą wymagać dostępu do określonego oprogramowania i/lub sprzętu. Użytkownik niniejszym udziela w Okresie obowiązywania firmie Zebra uprawnień w takim zakresie, w jakim jest to wymagane, do uzyskania dostępu do całego oprogramowania wbudowanego w sprzęt firmy Zebra w stopniu, w jakim będzie to niezbędne, aby Oprogramowanie mogło wykonywać te funkcje.

6.5     Użytkownik potwierdza, że wszelkie pomysły, sugestie, komentarze lub opinie przekazywane firmie Zebra w związku z Oprogramowaniem („Opinie”) nie mają poufnego charakteru, a firma Zebra jest zobowiązana do traktowania ich jako informacji poufnych. Użytkownik potwierdza, że firma Zebra może wykorzystywać Opinie w celu ulepszania swoich produktów i usług.

6.6     W stosownych przypadkach Użytkownik potwierdza, że zrzeka się osobistych praw autorskich lub praw równoważnych do Opinii, Danych wejściowych lub Treści przekazanych firmie Zebra w związku z Oprogramowaniem.

7          Aktualizacje i poprawki

7.1     Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uprawnia Użytkownika do otrzymywania nowych wydań Oprogramowania. Jeśli w trakcie Okresu obowiązywania firma Zebra według własnego uznania udostępni aktualizacje lub poprawki do Oprogramowania bez podawania warunków zastępujących, niniejsza Umowa ma zastosowanie również do takich aktualizacji i poprawek.

7.2     Firma Zebra może automatycznie aktualizować Oprogramowanie bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika, o ile ich zainstalowanie nie spowoduje zasadniczej zmiany funkcjonalności i właściwości Oprogramowania. Firma Zebra dołoży wszelkich starań, aby informować Użytkownika o wszelkich automatycznych aktualizacjach Oprogramowania, choć wysyłanie tego typu powiadomień nie jest wymagane.

8          Gromadzenie danych

8.1     „Dane zanonimizowane” oznaczają dane, których nie można wykorzystać do określenia tożsamości Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.

8.2     „Dane pseudonimizowane” oznaczają dane, których nie można wykorzystać do określenia tożsamości Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby bez wykorzystania dodatkowych informacji, które są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przypisane do Użytkownika lub jakiejkolwiek innej osoby.

8.3     Użytkownik potwierdza i akceptuje, że firma Zebra może, w zakresie dozwolonym przez prawo:

8.3.1        gromadzić Dane pseudonimizowane w związku z korzystaniem z Oprogramowania, w tym dane generowane przez Oprogramowanie i/lub dane generowane przez każde urządzenie zawierające oprogramowanie, które łączy się z Oprogramowaniem;

8.3.2        tworzyć zagregowane rekordy danych z wykorzystaniem Danych pseudonimizowanych;

8.3.3        używać zagregowanych rekordów danych do ulepszania Oprogramowania, opracowywania nowego oprogramowania lub usług, analizy trendów w branży, tworzenia i publikowania opracowań technicznych, raportów lub baz danych podsumowujących powyższe informacje, badania faktycznych lub potencjalnych działań niezgodnych z prawem oraz zapobiegania im i usuwania ich skutków, a także do jakichkolwiek uzasadnionych celów związanych z działalnością firmy Zebra; oraz

8.3.4        zachować Dane pseudonimizowane jako Dane zanonimizowane po usunięciu Oprogramowania przez Użytkownika.

8.4     „Dane maszynowe” oznaczają informacje dotyczące użycia lub stanu zebrane przez Oprogramowanie lub sprzęt, który łączy się z Oprogramowaniem, takie jak informacje związane z urządzeniem do przetwarzania danych, na którym uruchomione jest Oprogramowanie. Przykładowe Dane maszynowe obejmują pozostały czas użytkowania, informacje o sieci (np. nazwa lub identyfikator), siłę sygnału połączenia bezprzewodowego, identyfikator urządzenia, wersję oprogramowania, wersję sprzętu, typ urządzenia, metadane związane z działaniem Oprogramowania, stan diod, przyczynę ponownego uruchomienia, dostępność lub wykorzystanie pamięci, liczbę cykli zasilania oraz czas pracy urządzenia.

8.5     Oprogramowanie może przekazywać Dane maszynowe firmie Zebra.

8.6     Wszystkie tytuły własności i prawa własności do Danych maszynowe należą do firmy Zebra. W przypadku i w zakresie, w jakim uznaje się, że Użytkownik posiada jakiekolwiek prawa własności do Danych maszynowych, Użytkownik niniejszym przyznaje firmie Zebra wieczystą, nieodwołalną, w pełni opłaconą, wolną od tantiem, obowiązującą na całym świecie licencję na korzystanie z Danych maszynowych.

9          Zmiany niniejszej umowy

Zmiany lub poprawki niniejszej Umowy wymagają sporządzenia w formie pisemnej umowy przez autoryzowanych przedstawicieli każdej ze stron. Wymóg sporządzenia pisemnej umowy jest spełniony w przypadku zaoferowania przez firmę Zebra umowy zastępującej dotyczącej korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika oraz zaakceptowania jej przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku dostarczonego wraz z umową zastępującą bądź użycia Oprogramowania po dostarczeniu go wraz z umową zastępującą.

10       Treści osób trzecich

10.1    Oprogramowanie może zawierać link do zasobów osób trzecich, za pośrednictwem którego można dokonać zakupu i/lub pobrania Treści bądź usług osób trzecich od odpowiedniej osoby trzeciej.

10.2    Dostęp do Treści lub usług osób trzecich i korzystanie z nich podlegają warunkom i zasadom określonym przez te osoby trzecie oraz mogą one być chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej należącymi do tych osób trzecich. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji, pozwolenia ani dokonaniem cesji względem jakichkolwiek praw do Treści lub usług osób trzecich.

10.3    Zasoby osób trzecich połączone z Oprogramowaniem lub udostępnione za jego pośrednictwem nie są uznawane za część Oprogramowania, a firma Zebra może według własnego uznania uniemożliwić integrację Treści osób trzecich z Oprogramowaniem lub sprawić, że nie będą one z nim zgodne.

11       WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTĘPNE W STANIE, "W JAKIM JEST", ORAZ "W JAKIM JEST DOSTĘPNE". W NAJSZERSZYM MOŻLIWYM ZAKRESIE I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM FIRMA ZEBRA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB USTAWOWYCH, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB STARANNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIEZAWODNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, BRAKU WIRUSÓW, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH LUB INNYCH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z NARUSZANIEM PRAW. FIRMA ZEBRA NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE LUB DOSTĘPNOŚĆ OPROGRAMOWANIA BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, PRZEKAZANE USTNIE LUB PISEMNIE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY ZEBRA LUB JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH NIE BĘDĄ UWAŻANE ZA ZMIENIAJĄCE NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z GWARANCJĄ DOTYCZĄCĄ OPROGRAMOWANIA LUB TWORZĄCE JAKIEKOLWIEK GWARANCJE ZE STRONY FIRMY ZEBRA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ GWARANCJI DOROZUMIANEJ, WIĘC NIEKTÓRE Z WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ W TEJ SEKCJI MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA. 

11.2    PEWNE TREŚCI OSÓB TRZECICH MOGĄ BYĆ WBUDOWANE W OPROGRAMOWANIE LUB DOSTĘPNE ZA JEGO POŚREDNICTWEM. FIRMA ZEBRA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO TREŚCI OSÓB TRZECICH. PONIEWAŻ FIRMA ZEBRA NIE MA ŻADNEJ KONTROLI NAD TAKIMI TREŚCIAMI, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA ZEBRA NIE ODPOWIADA ZA TAKIE TREŚCI. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTA Z TREŚCI FIRM TRZECICH NA WŁASNE RYZYKO I ŻE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I WYSIŁKIEM SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE FIRMA ZEBRA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY DANYCH SPOWODOWANE LUB RZEKOMO SPOWODOWANE PRZEZ KORZYSTANIE BĄDŹ POLEGANIE NA TREŚCIACH FIRM TRZECICH DOSTĘPNYCH W OPROGRAMOWANIU CZY TEŻ ZA JEGO POŚREDNICTWEM. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z TREŚCI FIRM TRZECICH PODLEGA WARUNKOM UŻYTKOWANIA, UMOWIE LICENCYJNEJ, POLITYCE PRYWATNOŚCI LUB INNYM TEGO TYPU POROZUMIENIOM Z FIRMĄ TRZECIĄ ORAZ ŻE WSZELKIE INFORMACJE LUB DANE OSOBOWE, KTÓRE UŻYTKOWNIK ŚWIADOMIE LUB NIEŚWIADOMIE PRZEKAZUJE TAKIEJ FIRMIE TRZECIEJ, BĘDĄ PODLEGAĆ POLITYCE PRYWATNOŚCI FIRMY TRZECIEJ, JEŻELI TAKA POLITYKA ISTNIEJE. FIRMA ZEBRA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UJAWNIENIE INFORMACJI LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH PRAKTYK STOSOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TRZECIĄ. FIRMA ZEBRA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z PRZECHWYTYWANIEM DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ JAKĄKOLWIEK FIRMĘ TRZECIĄ LUB WYKORZYSTANIEM TAKICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TAKĄ FIRMĘ TRZECIĄ.

11.3    W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ZEBRA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU WYNIKAJĄCE Z LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB DOSTĘPEM DO JAKIEGOKOLWIEK SKŁADNIKA OPROGRAMOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA LUB DOSTĘPU DO JAKIEGOKOLWIEK SKŁADNIKA OPROGRAMOWANIA, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE ZA SZKODY SPOWODOWANE LUB ZWIĄZANE Z BŁĘDAMI, POMINIĘCIAMI, PRZERWAMI, WADAMI, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI, BRAKIEM POŁĄCZENIA, OPŁATAMI SIECIOWYMI, ZAKUPAMI W APLIKACJI ORAZ WSZELKIMI INNYMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, SPECJALNYMI, INCYDENTALNYMI, PRZYKŁADOWYMI LUB WTÓRNYMI SZKODAMI, NAWET JEŚLI FIRMA ZEBRA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZEŃ LUB OGRANICZEŃ SZKÓD INCYDENTALNYCH LUB WTÓRNYCH, POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA MOGĄ ZATEM NIE DOTYCZYĆ DANEGO UŻYTKOWNIKA. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZEBRA WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY, PODSTAWY POWÓDZTWA, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z JAKIEGOKOLWIEK INNEGO POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY, NIE PRZEKROCZY GODZIWEJ WARTOŚCI TEGO SKŁADNIKA OPROGRAMOWANIA.

11.4    POWYŻSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NAWET JEŚLI JAKIKOLWIEK ŚRODEK ZARADCZY NIE SPEŁNIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. 

11.5    OPROGRAMOWANIE MOŻE UMOŻLIWIAĆ ZBIERANIE DANYCH OPARTYCH NA LOKALIZACJI Z JEDNEGO LUB WIELU URZĄDZEŃ, CO Z KOLEI UMOŻLIWIA ŚLEDZENIE FAKTYCZNEJ LOKALIZACJI TYCH URZĄDZEŃ. FIRMA ZEBRA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE LUB NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALIZACJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ POKRYĆ WSZELKIE UZASADNIONE KOSZTY I WYDATKI FIRMY ZEBRA WYNIKAJĄCE Z ROSZCZEŃ STRON TRZECICH LUB ZWIĄZANE Z NIMI, DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO WYKORZYSTANIA DANYCH LOKALIZACYJNYCH.

12       Roszczenia osób trzecich

W przypadku roszczeń osób trzecich przeciwko firmie Zebra z tytułu naruszenia lub przywłaszczenia praw własności intelektualnej osób trzecich przez (i) Treści, (ii) Opinie lub (iii) Dane wejściowe Użytkownika zobowiązuje się on chronić firmę Zebra i zwolni ją z odpowiedzialności z tytułu takiego roszczenia, o ile firma Zebra powiadomi Użytkownika o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mógł wypełnić zobowiązania wynikające z niniejszego Punktu 12 bez uszczerbku spowodowanego opóźnieniem ze strony firmy Zebra.

13       Prawo właściwe

Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa stanu Illinois, bez uwzględnienia unormowań kolizyjnych. Zastosowanie wobec niniejszej Umowy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach związanych z międzynarodową sprzedażą towarów jest niniejszym wyraźnie wyłączone. Użytkownik niniejszym poddaje siebie oraz swoje mienie wyłącznej jurysdykcji sądów stanu Illinois lub Sądu Rejonowego Północnego Dystryktu stanu Illinois bądź odpowiednich sądów apelacyjnych w związku z ewentualnymi odwołaniami w odniesieniu do wszystkich powództw i postępowań sądowych związanych z niniejszą Umową, jak również uznaniem i wykonaniem wszelkich orzeczeń w tym zakresie.

14       Rozstrzyganie sporów

14.1    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy firma Zebra może nie otrzymać należytego zadośćuczynienia w formie pieniężnej. Dlatego firma Zebra jest uprawniona do uzyskania zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego przeciwko takiemu naruszeniu od dowolnego właściwego sądu, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, bez wymogu złożenia zabezpieczenia. Prawa firmy Zebra do uzyskiwania zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego nie ograniczają praw firmy do poszukiwania innych form zadośćuczynienia.

14.2    Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy będzie w jakimkolwiek stopniu niezgodne z prawem lub zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z innego powodu, wówczas takie postanowienie zostanie wyłączone w zakresie takiej nieważności lub niewykonalności, natomiast wszystkie inne warunki niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy, a nieważne lub niewykonalne warunki, w dozwolonym zakresie, uważa się za zastąpione ważnym i wykonalnym warunkiem, który jest w jak największym stopniu zbliżony do intencji takiego nieważnego lub niewykonalnego warunku.

14.3    Użytkownik potwierdza, że Użytkownik i Zebra są jedynymi stronami niniejszej Umowy, a także zobowiązuje się nie dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej Umowy wobec autoryzowanych dystrybutorów lub sprzedawców firmy Zebra w odniesieniu do Oprogramowania.

15       Oprogramowanie Open Source

Oprogramowanie może być objęte jedną lub więcej licencji Open Source. Postanowienia licencji typu open source mogą zastępować niektóre warunki niniejszej Umowy. Firma Zebra udostępnia odpowiednie licencje typu open source w pliku referencyjnym z informacjami prawnymi i/lub w przewodnikach referencyjnych systemu lub w przewodnikach referencyjnych dotyczących interfejsu wiersza polecenia (CLI) związanych z niektórymi produktami firmy Zebra.

16       Ograniczone prawa użytkowników końcowych rządu USA

Niniejsze postanowienia dotyczą wyłącznie użytkowników końcowych rządu USA. Oprogramowanie jest „przedmiotem komercyjnym” w rozumieniu tego pojęcia zdefiniowanym w 48 C.F.R., cz. 2.101, składającym się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” oraz „dokumentacji oprogramowania komputerowego” w rozumieniu tych pojęć zdefiniowanym w 48 C.F.R., cz. 252.227-7014(a)(1) oraz 48 C.F.R., cz. 252.227-7014(a)(5) i używanym w 48 C.F.R., cz. 12.212 i 48 C.F.R., cz. 227.7202, gdzie ma to zastosowanie. Zgodnie z 48 C.F.R., cz. 12.212, 48 C.F.R., cz. 252.227-7015, 48 C.F.R., cz. 227.7202-1 do 227.7202-4, 48 C.F.R., cz. 52.227-19, a także innymi stosownymi sekcjami przepisów Code of Federal Regulations, gdzie ma to zastosowanie, Oprogramowanie jest dostarczane i licencjonowane użytkownikom końcowym rządu USA (a) tylko jako przedmiot komercyjny, (b) z tylko tymi prawami, które są przyznawane wszystkim pozostałym użytkownikom końcowym zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie.